Saturday, June 19, 2010

Post-Graduate Studies in Jung's Analytical PsychologyWe are pleased to announce the opening of a post-graduate program in

Jung's Analytical Psychology

Bar Ilan University, Continuing Education, Weisfeld School of Social Work


Dr. Erel Shalit, Director


For further details, please click here


Studies are conducted in Hebrew.

For Jungian studies in English, please contact Dr. Shalit, shalit@eshalit.comהפסיכולוגיה האנליטית של יונג
מרכז אקדמי: ד"ר אראל שליט

אנו שמחים להודיע על פתיחת תוכנית חד שנתית של העמקה בפסיכולוגיה האנליטית של יונג, במסגרת היחידה ללימודי המשך, .של בית הספר לעבודה סוציאלית, ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
מטרת התכנית היא להכיר את תורתו של יונג ואת הגישה הטיפולית הנגזרת ממנה. הגישה מרחיבה את הבנת נפש האדם במישור

.האישי, בסביבתו התרבותית והרוחנית, כפי שמשתקף הדבר באגדות, מיתוסים וחלומות

מלבד הכרת המושגים היונגיאנים, נעמיק בהבנת נפש האדם במעגל חייו, בתהליך האינדיבידואציה המתמשך שלו, בחלום

.וסמליו ובצל האדם

. התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי הטיפול, השיקום והייעוץ החינוכי

.הלימודים יתקיימו בימי שני, בשעות 15:00 - 20:30, 30 מפגשים, סה"כ 180 שעות

ניתן לפנות לאראל שליט או אבי באומןבאתר של היחדה ללימודי המשך ניתן למצוא פרטים אודות התוכנית, ולהוריד טופס הרשמה

(טל. 03-5317265; cont.education@mail.biu.ac.il).

No comments: