Tuesday, April 12, 2011

Jungian Psychotherapy Program at Bar Ilan University


We are pleased to announce the opening of a three-year program in

Jungian Psychotherapy

Bar Ilan University, Continuing Education, Weisfeld School of Social Work

Dr. Erel Shalit, Academic Director

For further details, please click here

Studies are conducted in Hebrew, please see below

תוכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה האנליטית של יונג

מרכז אקדמי: ד"ר אראל שליט

אוכלוסיית היעד
עובדים סוציאליים בעלי תואר שני לפחות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים. מספר מקומות ישמרו למועמדים בעלי תואר שני בתחומי הטיפול, כגון טיפול ביצירה

והבעה וקרימינולוגיה קלינית.


מטרת התכנית

התוכנית מיועדת להכשיר אנשי מקצוע למטפלים בפסיכותרפיה ע"פ הגישה האנליטית של יונג. התוכנית תקנה היכרות מעמיקה עם תורתו של יונג ודרך יישומה: כולל הבנת נפש האדם המתפתחת בתהליך האינדיבידואציה שלו ובתוך סביבתו ושורשיו התרבותיים, החל מהילדות המוקדמת, הבגרות, אמצע החיים והזקנה. תלמד גם הגישה הסימבולית והטיפולית של הפסיכולוגיה היונגיאנית ואופן העבודה עם תכני הלא-מודע. ההוראה וההדרכה ינתנו ע"י מיטב האנליטיקאיים היונגיאניים בארץ.


סגל ההוראה

ד"ר אברמוביץ יהודה, פסיכיאטר, מנהל מחלקה בבאר יעקב, אנליטיקאי יונגיאני בכיר ד"ר באומן אבי, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר גב' פורת רינה, פסיכולוגית חינוכית וקלינית, אנליטיקאית יונגיאנית בכירה ד"ר שליט אראל, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר רשימת המרצים והמדריכים המלאה תופיע בפירוט התוכנית באתר היחידה ללימודי המשך

מטלות קריאת רצופה של חומר מקצועי בעברית ובאנגלית. הגשת עבודה בהיקף של 5-7 עמודים בסיום השנה הראשונה והשנייה אשר תשקף את הבנת הרוח היונגיאנית בסיום שנה שלישית תוגש עבודה אשר בה יידרש שילוב של הבנת התיאוריה והגישה הטיפולית. על הסטודנט להתחיל הדרכה פרטנית בשנה הראשונה, ולהמשיכה עד לסיום התוכנית. ההדרכה תינתן ע"י מדריכי התוכנית בעלות של 250 ₪ לשעת הדרכה. נדרשות 90 שעות הדרכה, אשר מתחלקת בין שני מדריכים, לפחות 30 שעות אצל כל מדריך. לסטודנטים בתוכנית מומלץ לעבור טיפול באוריינטציה יונגיאנית.


תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית של יונג, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית, ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.


מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים במתכונת משולבת של קורסים תיאורטיים, סדנאות חווייתיות, סמינר קליני והדרכה קבוצתית, בימי שני, בין השעות 15:00-20:30 בשנה הראשונה, ובין השעות 20:30-13:00 בשנה השנייה ושלישית. סה"כ 572 שעות.


ההרשמה

על הנרשמים לצרף: טופס הרשמה - רצ"ב דמי הרשמה – המחאה בסך 250 ₪ לפקודת אוניברסיטת בר-אילן. קורות חיים תמונה פספורט צילומי תעודות של התואר הראשון/השני המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים. המתקבלים לתכנית מחויבים לתכנית המלאה. שכר הלימוד שנה א' - 8,447 ₪ + 250 ₪ דמי הרשמה. ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2011. שנה ב' – 8,447 ₪ ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2012. שנה ג' – 8,447 ₪ ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2013.


:פרטים נוספים

לימודי המשך ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד אוניברסיטת בר- אילן

טלפונים: 5317265 - 03, 5318211 - 03

פקס: 7384043 - 03


No comments: