Friday, March 14, 2014

Jungian Psychotherapy at Bar Ilan פסיכותרפיה יונגיאנית בבר אילן

Jungian Psychotherapy Program at Bar Ilan University
Studies conducted in Hebrew
 
Howard Fox: A Giant Dream

ההרשמה החלה לתכנית תלת-שנתית

פסיכותרפיה בגישה האנליטית של יונג
 

אוכלוסיית היעד

אנשי מקצוע בתחומי הטיפול; בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ובעלי תואר שני בטיפול ביצירה והבעה וקרימינולוגיה קלינית.

מטרת התכנית

התכנית מיועדת להכשיר אנשי מקצוע, לטפל באמצעות פסיכותרפיה עפ"י הגישה האנליטית של יונג. התכנית תקנה היכרות מעמיקה עם תורתו של יונג ודרך יישומה. ההוראה וההדרכה ינתנו ע"י מיטב האנליטיקאים היונגיאניים בארץ.

ועדת ההוראה

מרכז אקדמי: ד"ר אראל שליט, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר

ד"ר אברמוביץ יהודה, פסיכיאטר, מנהל מחלקה בבאר יעקב, אנליטיקאי יונגיאני בכיר

ד"ר באומן אבי, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר

גב' פורת רינה, פסיכולוגית אנליטיקאית יונגיאנית בכירה

רשימת המרצים והמדריכים המלאה מופיעה בפירוט התכנית באתר היחידה ללימודי המשך.

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית של יונג, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

התכנית מוכרת ע"י האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים במתכונת משולבת של קורסים תיאורטיים, סדנאות חווייתיות, סמינר קליני והדרכה קבוצתית, בימי שני, בשעות 15:00-20:30 בשנה הראשונה, ובשעות 13:00-20:30 בשנה השנייה ובשנה השלישית. סה"כ 572 שעות.

על הסטודנט להתחיל הדרכה פרטנית בשנה הראשונה ולהמשיכה עד לסיום התכנית.

פרטים נוספים והרשמה:

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן

טלפונים: 03-5317265, 03-5318211

פקס': 03-7384043        דוא"ל: cont.education@mail.biu.ac.il


Freud and Jung in the Alchemical Laboratory

No comments: